Obec Milonice
ObecMilonice

GDPR

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení. 

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva vnitra ČR

V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad:

 1. Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů). 
 2. Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).
 3. Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
 4. Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobních údajů, které odrážejí skutečný stav věci.
 5. Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
 6. Integrita, důvěrnost – Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
 7. Odpovědnost – Jsme kdykoli schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů 1. – 6.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje byly získány od subjektu údajů nebo jeho zákonných zástupců

Kontaktní údaje správce OÚ

 • Název právnické osoby dle Zřizovací listiny: Obec Milonice
 • Adresa sídla právnické osoby: Milonice 59, 679 22
 • Telefonické spojení: +420 731 140 712
 • Oficiální e-mail právnické osoby: milonice@obecmilonice.cz
 • ID datové schránky: 2atb4uy
 • Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu): Marcela Nešetřilová, starostka

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení)

 • Telefonické spojení pověřence: +420 731 929 800
 • Oficiální e-mail pověřence: NikolHlubinkova@seznam.cz
 • Titul, jméno, příjmení pověřence: Nikola Hlubinková

Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a některých dalších zákonů. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému od Vás potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, občanů). V takovém případě se jedná zejména o zpracování zejména osobních údajů o podobě či zpracování základních identifikačních údajů osob. Dále vedeme evidenci poplatků, apod.

Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být tento odeslán výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce a jeho odesláním byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování případných elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti ochrany osobních údajů, instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod. V důsledku oprávněného zájmu ochrany majetku a osob, může být využíván kamerový nebo jemu na roveň postavený systém, v případě jeho instalace budete informováni o konkrétních podmínkách pověřenou osobou.   

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti obce přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. 

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy, pojišťovny apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, registry apod.).

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v případě souhlasů je po dobu pobytu v zařízení nebo do jeho odvolání. 

Předávání osobních údajů do zahraničí neprovádíme 

Obec má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům   

 1. Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda a jaké zpracovává Vaše osobní údaje.
 2. Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
 3. Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají Vaše osobní údaje.

 

Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o

 • účelech zpracování,
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy,
 • o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?

Správce poskytne informace

 • písemně,
 • ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity,
 • ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat telefonicky

 

Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována?

 • Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po změně osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů.
 • V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek.

Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce.

Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů. Máte

právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1

měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí,

zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.

Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“). Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut. V případě, kdy správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení) a plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o

to požádáte. Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další

2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně. Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu vymazal .

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud požádáte o omezení zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce ukládá, avšak jinak nesmí dále

zpracovávat (až na některé výjimky).

Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nejsou přesné.
 2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní. Vy však místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů.
 3. Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V souvislosti se správním řízením máte právo vznést námitku,

protože správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení). 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tím, že se pořizuje záznam kamerového systému? Pokud vstupujete do budovy správce, u vstupu do budovy nebo v budově se

pořizuje záznam kamerového systému. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě záznamu

kamerového systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje nad

oprávněným zájmem správce na ochranu majetku.

Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů zejména pro fotografování, zveřejnění fotografií apod. Souhlas není potřeba pro případ zveřejnění fotografií mapující život obce bez dalších identifikačních znaků apod.   

Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111

V Milonicích dne 24. 05. 2018                                                                                                                Marcela Nešetřilová                                                                                                                              starostka obce

Obecní úřad

SMS a E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 23 °C 15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/13 °C
pondělí 24. 6. jasno 21/11 °C
úterý 25. 6. jasno 23/11 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:62
TÝDEN:414
CELKEM:496463

Památky a zajímavosti

V obci, v lese Brlohy, se nachází mohutný, bohatě zdobený památný kámen s reliéfem latinského kříže s rozštěpenou patou. Má rozměry 150 x 74 x 16 cm. Pod rameny jsou tři řádky latinského textu gotickou minuskulí, dole atributy soukenického řemesla, postřihovačské nůžky a počesávací ruční rámeček se soukenickou štětkou. Na břevnu a noze kříže jsou tři hřeby Kristova umučení. Kámen stojí na místě, kde byl zavražděn Michael zvaný Keisser. Jako nejpravděpodobnější se jeví tradice, která uvádí, že byl vztyčen na památku nějakého krále, který tudy prchal. Tomu by odpovídalo neobvyklé ztvárnění a velikost desky. Ve středu obce stojí zděná hranolová zvonice pocházející z roku 1834.

 • 177

  počet obyvatel (2021)

 • 258

  rozloha v hektarech

 • 365

  metrů nadmořské výšky

 • 1358

  první písemná zmínka

SPONZOŘI A PARTNEŘI