Obec Milonice
ObecMilonice

Současnost

Obec Milonice leží severně od krajského města Brna na trase stávající státní silnice I/43. Tato komunikace napojuje obec jižním směrem na krajské město Brno vzdálené cca 20 km, severním směrem potom na Černou Horu vzdálenou cca 5 km. Nadmořská výška 365 m. Katastr obce má výměru 259 ha. Jen lesy v k.ú Milonice u Lipůvky činí 152 ha a tvoří 58,7 % z celkové výměry katastru.

 • Obyvatelstvo

Obec Milonice má ke dni 1. 1. 2021 celkem 177 obyvatel, přihlášených k trvalému pobytu v obci. V obci je 69 čísel popisných.

Občanské vybavení

 • Školství

Do roku 1969 byla v obci Základní škola. V současnosti v obci není mateřská škola, ani základní škola. Využívány jsou mateřské školy dle dojížďky rodičů do zaměstnání. V současnosti dojíždějí děti do základní školy v Lipůvce a základní školy v Černé Hoře.

 • Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnické služby zajišťuje pro obec zdravotní středisko v Černé Hoře, kde jsou dva praktičtí lékaři pro dospělé, dva zubní lékaři, jeden dětský lékař, jeden odborný lékař - gynekolog a lékárna. Dále praktický lékař v Lipůvce. Nejbližší nemocnice je v Blansku. Nejbližší domov pro seniory je v Černé Hoře.

 • Kultura a církevní zařízení

Zapojení občanů do veřejného života zvyšuje sepětí s domovskou obcí, posiluje sousedské vztahy a přispívá k prosperitě obce. Obec nemá vlastní kulturní zařízení.

V obci se nachází kaplička z roku 1834. Římskokatolický farní úřad a hřbitov se nachází v Újezdu u Černé Hory.

 • Administrativa, veřejná správa

Obec Milonice má nově vybudovaný Obecní úřad na místě bývalého velkostatku, na návsi v obci. K dispozici občanům je malý sál pro konání zasedání zastupitelstva obce, konání voleb do zastupitelských sborů a pro zájmové aktivity občanů obce např. cvičení žen a dětí, výtvarná činnost dětí. Dále je k dispozici kancelář s vybavením pro provoz CzechPOINTU, kancelářským nábytkem pro spisovnu a rozhlasovou ústřednou.  Obecní úřad má také sociální zařízení a zvlášť další sociální zařízení pro osoby zdravotně a tělesně postižené.

Obcí s rozšířenou působností pro obec Milonice je město Blansko, včetně stavebního úřadu – Městský úřad Blansko

Finanční úřad se pro obec nachází ve městě Blansko – Finanční úřad v Blansku.

Matriční úřad se pro obec nachází na Obecním úřadě Lipůvka.

Úřad práce se pro obec nachází ve městě Blansko – Úřad práce – Kontaktní pracoviště Blansko.

OSSZ se pro obec nachází ve městě Blansko – OSSZ Blansko

Živnostenský úřad se pro obec nachází ve městě Blansko – MěÚ Blansko – Obecní živnostenský úřad.

 • Tělovýchova a sport

V obci se nachází hřiště, využívané především mládeží a dětmi. V zimě slouží občanům obce jako kluziště. Hřiště se stalo nedílnou součástí centra obce. Součástí hřiště je i zděný přístřešek na převlékání a přezouvání sportovců.

 • Zařízení maloobchodní sítě

Vzhledem k poloze obce Milonice vůči městu Brnu, je maloobchodní síť v obci zastoupena pouze v základní nabídce sortimentu. Do obce Milonice 1x týdně zajíždí pojízdná prodejna Pekárny Blansko, 1x za 14 dnů pojízdná prodejna Zelenina Juvita Uherský Brod a 1x za 14 dnů pojízdná prodejna masa a uzenin.

 • Veřejné stravování, ubytování

Tato zařízení se v současnosti v obci v plnohodnotné podobě nenachází. V současnosti probíhá přestavba budovy bývalé školy, která se nachází v přímé blízkosti státní silnice I/43. Zde by měl být po kolaudaci motorest s restaurací a ubytováním. Pro výstavbu motorestu s restaurací bylo vydáno stavební povolení v roce 2006. Od té doby stavba vystřídala 3 majitele.

Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

 • Doprava

Z hlediska motorové silniční dopravy má v katastrálním území obce Milonice rozhodující vliv státní silnice I/43  Brno – Svitavy – Králíky, jež prochází přímo zastavěnou částí obce. Na ni je severně od obce napojena krajská silnice III/377 15  Milonice – Malá Lhota – Žernovník.

Hromadná doprava osob je zajišťována v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dvěma autobusovými linkami IDS. Četnost spojů ve směru na město Brno je dostatečná. V obci se nachází jedna autobusová zastávka vybavená zálivy mimo jízdní pás i přístřeškem pro cestující.      

 • Technická infrastruktura

V obci je rozveden veřejný vodovod. Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lipůvka–Blansko – větev Milonice, Újezd u Černé Hory, Závist. Obec musí výhledově počítat s rekonstrukcí starších vodovodních řádů.

V obci není vybudována soustavná kanalizace, jednotlivé úseky dešťové kanalizace jsou svedeny převážně do potoka Lažánka nebo z menší části do oboustranných příkopů podél státní silnice I/43. Do stávající dešťové kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků a způsobují znečištění potoka. V západní části obce a podél státní silnice I/43 byla nově vybudována dešťová kanalizace se zaústěním do potoka Lažánka.  Některé kanalizační stoky jsou však již velmi staré, výhledově je nutná rekonstrukce. V obci není realizována splašková kanalizace. Na vybudování splaškové kanalizace, včetně ČOV, je zpracován projekt. Obec má pravomocně povolenou stavbu splaškové kanalizace a ČOV z období 09/2009. Protože finanční situace obce je nepříznivá, zastupitelstvo rozhodlo tento projekt v současnosti nepodporovat.

Obec je od r. 1996 v plném rozsahu plynofikována, nyní plyn používá k vytápění, ohřevu vody a vaření cca 70 % obyvatel obce. Někteří obyvatelé se vrací vzhledem k vzrůstající ceně plynu k topení pevnými palivy.

Obec je napojena na uzlový telefonní obvod (UTO) Černá Hora. Kapacitní možnosti ústředny a stávající rozvody kabelů jsou dostatečné a vyhovují i pro další rozvoj obce dle platného územního plánu.             

V obci je Středisko separovaného odpadu – sběrný dvůr, provozovaný Obecním úřadem. Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na odkládání velkoobjemového odpadu. Nakládání s odpadem na území obce se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Milonice, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V obci je sběrné hnízdo s nádobami na separovaný sběr skla, plastu, papíru, BIO odpadu a jednlých olejů a tuků z domácností. Komunální odpad z obce, kontejner ze Sběrného dvora a odpady ze sběrného místa na tříděný odpad, odváží firma SUEZ CZ a. s., které spolupracují s EKO-KOM a část nákladů na tříděný odpad se tak vrací obci. Dvakrát do roka se provádí mobilní svoz nebezpečných odpadů, kde je možno odložit elektroodpad, pneumatiky, nebezpečné odpady, ledničky apod.

 • Životní prostředí

Katastrální území Milonice má příznivé životní prostředí a vykazuje vysokou lesnatost, avšak samotné zastavěné území obce je ze severozápadu negativně ovlivněno silnicí I/43, hlavně hlukem, prachem a vibracemi.

V oblasti se nenachází vodní toky, pro které by byla stanovena záplavová oblast. Platný územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a ochranu přírodního zázemí obce.         

Cestovní ruch a rekreace

Obec Milonice leží na turistické trase propojující Blansko a Újezd u Černé Hory. Z hlediska cykloturistiky je obec špatně přístupná vzhledem ke konfiguraci terénu. Navrhované propojení obce se Závistí a Lažany cyklostezkou by však vytvořilo předpoklady pro zapojení obce do systému nadmístních cyklotras.

Rekreace v krajině je významně ovlivněna svou kvalitou přírodního prostředí a polohou k městu Brnu a Blansku. Představována je především pěší turistikou a jen doplňkově cykloturistikou.

Ekonomická základna obce

 • Hospodaření obce

Možnosti rozvoje obce jsou závislé na jejím hospodaření. Všechny rozvojové programy, granty a dotační tituly vyžadují jistou míru finanční spoluúčasti ze strany žadatele, je proto důležité mít představu, s jakými prostředky obec hospodaří, s jakými prostředky je možno počítat do budoucna, ale také, jakých výsledků bylo v minulosti při využití finančních zdrojů dosaženo.

 • Výroba, podnikatelské aktivity a služby

V obci se na území bývalé pily nachází poměrně významná plocha výroby a skladování. Jde o areál, který je postupně přestavován do moderní podoby. Platný územní plán navrhuje rozšíření tohoto areálu.

Přímo v obci se nachází malý areál nákladní autodopravy. Areál je v souladu s platným územním plánem.               

V katastru obce se nenachází funkční areál zemědělské výroby. Na zemědělské půdě tvořené převážně ornou půdou sloučenou do větších celků hospodaří Agrodružstvo Brťov – Lipůvka.  Soukromí zemědělci v obci nehospodaří.

Lesní výroba se na území obce nenachází. Právo hospodařit a vykonávat funkci odborného lesního hospodáře v k.ú. Milonice u Lipůvky mají Lesy ČR, s.p. Lesní správa Černá Hora.

Zpracovala: Marcela Nešetřilová, starostka obce

Obec

SMS a E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
zataženo 7 °C 0 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-1 °C
úterý 23. 4. skoro jasno 9/1 °C
středa 24. 4. slabý déšť 7/4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:18
TÝDEN:467
CELKEM:491468

Památky a zajímavosti

V obci, v lese Brlohy, se nachází mohutný, bohatě zdobený památný kámen s reliéfem latinského kříže s rozštěpenou patou. Má rozměry 150 x 74 x 16 cm. Pod rameny jsou tři řádky latinského textu gotickou minuskulí, dole atributy soukenického řemesla, postřihovačské nůžky a počesávací ruční rámeček se soukenickou štětkou. Na břevnu a noze kříže jsou tři hřeby Kristova umučení. Kámen stojí na místě, kde byl zavražděn Michael zvaný Keisser. Jako nejpravděpodobnější se jeví tradice, která uvádí, že byl vztyčen na památku nějakého krále, který tudy prchal. Tomu by odpovídalo neobvyklé ztvárnění a velikost desky. Ve středu obce stojí zděná hranolová zvonice pocházející z roku 1834.

 • 177

  počet obyvatel (2021)

 • 258

  rozloha v hektarech

 • 365

  metrů nadmořské výšky

 • 1358

  první písemná zmínka

SPONZOŘI A PARTNEŘI