Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  • Obecně závazná vyhláška Požární řád obce Milonice

zde ke stažení

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
zde ke stažení

 

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

kterou se stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálů v obci Milonice

 

OBEC MILONICE

 

Obecně závazná vyhláška obce Milonice č. 1/2013,

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

 

           Zastupitelstvo obce Milonice se na svém zasedání dne 22.5.2013 usnesením č. 8a) usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Účel vyhlášky

            Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.

            V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

 

Čl. 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

            (1) Suchý rostlinný materiál lze spalovat v pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin a v sobotu v době od 8:00 do 16:00 hodin.

            (2) Suchý rostlinný materiál nelze spalovat v neděli a státem uznaných svátcích v době od 0:00 hodin do 24:00 hodin.

 

Čl. 3 

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                                                                                 

  ..…..………………..                                                                           .…..…………………

        Marcela Nešetřilová                                                                            Lubomír Koláček

          starostka obce                                                                                 místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 23.5.2013

Sejmuto z úřední desky dne: 30.6.2013