Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SOUČASNOST  OBCE  MILONICE

       Obec Milonice leží severně od krajského města Brna na trase stávající státní silnice I/43. Tato komunikace napojuje obec jižním směrem na krajské město Brno vzdálené cca 20 km, severním směrem potom na Černou Horu vzdálenou cca 5 km. Nadmořská výška 365 m. Katastr obce má výměru 259 ha. Jen lesy v k.ú Milonice u Lipůvky činí 152 ha a tvoří 58,7 % z celkové výměry katastru.

  • Obyvatelstvo

     Obec Milonice měla ke dni 1. 1. 2013 celkem 183 obyvatel, přihlášených k trvalému pobytu v obci. V obci je 69 čísel popisných.

 

  • Občanské vybavení

Školství

     Do roku 1969 byla v obci Základní škola. V současnosti v obci není mateřská škola, ani základní škola. Využívány jsou mateřské školy dle dojížďky rodičů do zaměstnání. V současnosti dojíždějí děti do základní školy v Lipůvce a základní školy v Černé Hoře.

Zdravotnictví a sociální péče

    Zdravotnické služby zajišťuje pro obec zdravotní středisko v Černé Hoře, kde jsou dva praktičtí lékaři pro dospělé, dva zubní lékaři, jeden dětský lékař, jeden odborný lékař - gynekolog a lékárna. Dále praktický lékař v Lipůvce. Nejbližší nemocnice je v Blansku. Nejbližší domov pro seniory je v Černé Hoře.

     Kultura a církevní zařízení

     Zapojení občanů do veřejného života zvyšuje sepětí s domovskou obcí, posiluje sousedské vztahy a přispívá k prosperitě obce. Obec nemá vlastní kulturní zařízení.

V obci se nachází kaplička z roku 1834. Římskokatolický farní úřad a hřbitov se nachází v Újezdu u Černé Hory.

     Administrativa, veřejná správa

     Obec Milonice má nově vybudovaný Obecní úřad na místě bývalého velkostatku, na návsi v obci. K dispozici občanům je malý sál pro konání zasedání zastupitelstva obce, konání voleb do zastupitelských sborů a pro zájmové aktivity občanů obce např. cvičení žen a dětí, výtvarná činnost dětí. Dále je k dispozici kancelář s vybavením pro provoz CzechPOINTU, kancelářským nábytkem pro spisovnu a rozhlasovou ústřednou.  Obecní úřad má také sociální zařízení a zvlášť další sociální zařízení pro osoby zdravotně a tělesně postižené.

Obcí s rozšířenou působností pro obec Milonice je město Blansko, včetně stavebního úřadu – Městský úřad Blansko

Finanční úřad se pro obec nachází ve městě Blansko – Finanční úřad v Blansku.

Matriční úřad se pro obec nachází na Obecním úřadě Lipůvka.

Úřad práce se pro obec nachází ve městě Blansko – Úřad práce – Kontaktní pracoviště Blansko.

OSSZ se pro obec nachází ve městě Blansko – OSSZ Blansko

Živnostenský úřad se pro obec nachází ve městě Blansko – MěÚ Blansko – Obecní živnostenský úřad.

  Tělovýchova a sport

       V obci se nachází hřiště, využívané především mládeží a dětmi. V zimě slouží občanům obce jako kluziště. Hřiště se stalo nedílnou součástí centra obce. Součástí hřiště je i zděný přístřešek na převlékání a přezouvání sportovců.

     Zařízení maloobchodní sítě

     Vzhledem k poloze obce Milonice vůči městu Brnu, je maloobchodní síť v obci zastoupena pouze v základní nabídce sortimentu. V obci se nachází prodejna potravin, doposud v provozu, s velmi omezenou otevírací dobou a omezeným sortimentem.

     Veřejné stravování, ubytování

     Tato zařízení se v současnosti v obci v plnohodnotné podobě nenachází. V současnosti probíhá přestavba budovy bývalé školy, která se nachází v přímé blízkosti státní silnice I/43. Zde by měl být po kolaudaci motorest s restaurací. Pro výstavbu motorestu s restaurací bylo vydáno stavební povolení v roce 2006. Od té doby stavba vystřídala 3 majitele.

 

Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

  • Doprava

     Z hlediska motorové silniční dopravy má v katastrálním území obce Milonice rozhodující vliv státní silnice I/43  Brno – Svitavy – Králíky, jež prochází přímo zastavěnou částí obce. Na ni je severně od obce napojena krajská silnice III/377 15  Milonice – Malá Lhota – Žernovník.

     Hromadná doprava osob je zajišťována v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dvěma autobusovými linkami IDS. Četnost spojů ve směru na město Brno je dostatečná. V obci se nachází jedna autobusová zastávka vybavená zálivy mimo jízdní pás i přístřeškem pro cestující.  

              

  • Technická infrastruktura

     V obci je rozveden veřejný vodovod. Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lipůvka–Blansko – větev Milonice, Újezd u Černé Hory, Závist. Obec musí výhledově počítat s rekonstrukcí starších vodovodních řádů.

     V obci není vybudována soustavná kanalizace, jednotlivé úseky dešťové kanalizace jsou svedeny převážně do potoka Lažánka nebo z menší části do oboustranných příkopů podél státní silnice I/43. Do stávající dešťové kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků a způsobují znečištění potoka. V západní části obce a podél státní silnice I/43 byla nově vybudována dešťová kanalizace se zaústěním do potoka.  Některé kanalizační stoky jsou však již velmi staré, výhledově je nutná rekonstrukce. V obci není realizována splašková kanalizace. Na vybudování splaškové kanalizace, včetně ČOV, je zpracován projekt. Obec má pravomocně povolenou stavbu splaškové kanalizace a ČOV z období 09/2008. Protože finanční situace obce je nepříznivá, zastupitelstvo rozhodlo tento projekt v současnosti nepodporovat.

     Obec je od r. 1996 v plném rozsahu plynofikována, nyní plyn používá k vytápění, ohřevu vody a vaření cca 70 % obyvatel obce. Někteří obyvatelé se vrací vzhledem k vzrůstající ceně plynu k topení pevnými palivy.

     Obec je napojena na uzlový telefonní obvod (UTO) Černá Hora. Kapacitní možnosti ústředny a stávající rozvody kabelů jsou dostatečné a vyhovují i pro další rozvoj obce dle platného územního plánu.             

     V obci je Středisko separovaného odpadu – sběrný dvůr, provozovaný Obecním úřadem. Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na odkládání velkoobjemového odpadu. Nakládání s odpadem na území obce se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Milonice, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V obci je sběrné místo s nádobami na separovaný sběr skla, plastu a papíru. Komunální odpad z obce, kontejner ze Sběrného dvora a odpady ze sběrného místa na tříděný odpad, odváží firma SITA CZ a. s., které spolupracují s EKO-KOM a část nákladů na tříděný odpad se tak vrací obci. Dvakrát do roka se provádí mobilní svoz nebezpečných odpadů, kde je možno odložit elektroodpad, pneumatiky, nebezpečné odpady, ledničky apod.

 

  • Životní prostředí

     Katastrální území Milonice má příznivé životní prostředí a vykazuje vysokou lesnatost, avšak samotné zastavěné území obce je ze severozápadu negativně ovlivněno silnicí I/43, hlavně hlukem, prachem a vibracemi.

     V oblasti se nenachází vodní toky, pro které by byla stanovena záplavová oblast. Platný územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a ochranu přírodního zázemí obce.         

Cestovní ruch a rekreace

    Obec Milonice leží na turistické trase propojující Blansko a Újezd u Černé Hory. Z hlediska cykloturistiky je obec špatně přístupná vzhledem ke konfiguraci terénu. Navrhované propojení obce se Závistí a Lažany cyklostezkou by však vytvořilo předpoklady pro zapojení obce do systému nadmístních cyklotras.

   Rekreace v krajině je významně ovlivněna svou kvalitou přírodního prostředí a polohou k městu Brnu a Blansku. Představována je především pěší turistikou a jen doplňkově cykloturistikou.

Ekonomická základna obce

  • Hospodaření obce

     Možnosti rozvoje obce jsou závislé na jejím hospodaření. Všechny rozvojové programy, granty a dotační tituly vyžadují jistou míru finanční spoluúčasti ze strany žadatele, je proto důležité mít představu, s jakými prostředky obec hospodaří, s jakými prostředky je možno počítat do budoucna, ale také, jakých výsledků bylo v minulosti při využití finančních zdrojů dosaženo.

 

  • Výroba, podnikatelské aktivity a služby

     V obci se na území bývalé pily nachází poměrně významná plocha výroby a skladování. Jde o areál, který je postupně přestavován do moderní podoby. Platný územní plán navrhuje rozšíření tohoto areálu.

Přímo v obci se nachází malý areál nákladní autodopravy. Areál je v souladu s platným územním plánem.               

V katastru obce se nenachází funkční areál zemědělské výroby. Na zemědělské půdě tvořené převážně ornou půdou sloučenou do větších celků hospodaří Agrodružstvo Brťov – Lipůvka.  Soukromí zemědělci v obci nehospodaří.

Lesní výroba se na území obce nenachází. Právo hospodařit a vykonávat funkci odborného lesního hospodáře v k.ú. Milonice u Lipůvky mají Lesy ČR, s.p. Lesní správa Černá Hora.

Zpracovala: Marcela Nešetřilová, starostka obce